Sep 25, 2020
Huzur
Posted by Ahmet Hamdi Tanpınar

Tanp nar, k lt r m z bir i lem medeniyeti nin tezah r olarak g r r Bu medeniyeti, belirli bir ahl k ta yan m nevi vazifelerine inanm , muayyen bir ruh nizam ndan ge mi , nefislerini terbiye etmi insanlar meydana getirmi tir.Huzur un kahramanlar ndan M mtaz, roman boyunca kendisini huzur a kavu turacak bir i nizam aramaktad r Eserde hastal k, l m, tabiat,Tanp nar, k lt r m z bir i lem medeniyeti nin tezah r olarak g r r Bu medeniyeti, belirli bir ahl k ta yan m nevi vazifelerine inanm , muayyen bir ruh nizam ndan ge mi , nefislerini terbiye etmi insanlar meydana getirmi tir.Huzur un kahramanlar ndan M mtaz, roman boyunca kendisini huzur a kavu turacak bir i nizam aramaktad r Eserde hastal k, l m, tabiat, kozmik unsurlar, medeniyet, sosyal meseleler, e itli ruh halleri ve estetik fikirler i i e verilir Ancak b t n bunlar n zerinde romana h kim olan M mtaz la Nuran n a klar d r stanbul, bu a k n ya and evre olmaktan karak, deta bir roman kahraman gibi ele al n r.Huzur i in, belli bir d nya g r ne, bir hayat nizam na kavu amam Cumhuriyet ayd nlar n n huzursuzluklar n dile getiriyor denebilir.

 • Title: Huzur
 • Author: Ahmet Hamdi Tanpınar
 • ISBN: 9789759952471
 • Page: 219
 • Format: Paperback
 • Huzur Tanp nar k lt r m z bir i lem medeniyeti nin tezah r olarak g r r Bu medeniyeti belirli bir ahl k ta yan m nevi vazifelerine inanm muayyen bir ruh nizam ndan ge mi nefislerini terbiye etmi insan

  Ebru Çökmez

  yekpare geni bir zaman n par alanmaz ak nda, stanbul un zaman nda ocukluk, gen lik, kaybedi ler ve bulu larda,eli kula nda sava n tedirginli inde, do unun bat ya bak nda ve bat n n iti inde,bo azda bir sandal gezisi ve musiki ran m nevver stanbul beyinin ba ndan a a mendiller, g ller sa ana nda, vuslat d ve kaybetme korkusunda,benin ve tekinin, a k ve d man n hep birden h cumunda,ge mi ve gelece in bir araya geldi i tam da o yekpare geni andavuku bulan HUZUR da ve HUZURSUZLUK ta taa.


  nur

  Tek kelimeyle m thi bir kitap Yaln z,insano lunda idi ki yekpare ve mutlak zaman,iki hadde ayr l yor,i imizde bu k k idare lambas ,bu isli ayd nl k rp nd , ok basit eylere kendi mudil riyaziyesini soktu u i in,s reyi topra a d en g lgemizle l t m z i in, l m va hayat birbirinden ay r yor ve kendi yaratt m z bu iki kutbun aras nda d ncemiz bir saat rakkas gibi gidip geliyordu nsano lu zaman n mahpusu,onun d na f rlama a al an bir bi are idi.Onun i inde kaybolaca geni ve biteviye akan nehrinde her [...]


  Simon

  I started reading Seelenfrieden A Mind at Peace , or Huzur in Turkish nearly two years ago inspired by Orhan Pamuk s claim that it is the best Istanbul novel ever written.Everybody who has read Pamuk s Museum of Innocence still one of my favorites will recognize the similarities with Tanp nar s work It is not just that both are stories set in Istanbul, or about lost love they, too, share their preoccupation with notions of time also as documents of an era pre WW2 in the case of Huzur.Both storie [...]


  Rıdvan

  Hikaye zetle u M mtaz isimli bir kahraman m z var Bir yazar Hayat sorgulayan ne esiz biri Kendini, d nyay ve insanlar tan maya al yor S rekli d nen, karamsar biri Zira romanda ki herkes biraz b yle S rekli sorguluyorlar Bu karamsarl k dolay s yla roman n tamam na yans m durumda Dolay s yla bizde okurken s rekli sorguluyoruz Sadece M mtaz olup sorgulam yoruz Gen olarak, ya l olarak hasta olarak, sa l kl olarak, a k olarak, k skn olarak, saf olarak, k t kalpli olarak Ahmet Hamdi okuru tabiri caizs [...]


  huzeyfe

  T rk Edebiyat n n en iyi romanlar ndan biridir, hatta t r n n en iyisidir belki de.Ahmet Hamdi Tanp nar m zisyen olmasa da ok iyi bir m zik dinleyicisidir ve musikiyi pek sever Bu nedenle Huzur dikkatli okuyabilen i in bir musiki eseri i inde bar nd r r, hatta huzur ba l ba na bir musiki eserdir.


  Nathan "N.R." Gaddis

  Joshua Cohen identifies this novel as the Turkish Ulysses Tanpinar s great novel also unfolds over 24 hours, but in Istanbul on the eve of World War II Turkey is torn between East and West just as M mtaz, an orphan and aspiring writer of historical fiction, is torn between a decaying tradition and his love for the older, divorced Nuran, whose failings and attractions are entirely modern thedailybeast a bloomI beg to differ Respectfully of course I really don t seriously object to this reference [...]


  Sevil

  Direnirken okudum direngezi


  Duygu

  Bir ba yap t Tanp nar n neden edebiyat m zdaki en b y k romanc oldu unun kan t Bir T rk trajedisi Tanp nar bunu duysa beni sopayla kovalard herhalde Basit bir a k hikayesinden ok uzakta, bir varolu un yk s Tefrika edilen versiyonunda Suat b l m n n olmad , roman halinde bas l rken Suat b l m n n eklendi i g z n nde tutularak okunmal , spoiler vermeyeyim ama roman n tricky noktalar ndan biri belki den en tricky noktas Suat.


  Knjigoholičarka

  Ovo je jedna divna, inteligentna i vrhunski napisana knjiga, ali mene sva ta kitnjasta lepota izra avanja, melanholija, intelektualizam na granici jalovog overthinkovanja i digresiranje ubi e u pojam.Naprosto, sentiment ove knjige nije za mene Institut za pode avanje vremena me ne e videti.


  Gulen

  5 y ld z verip yorumsuz b rakmak olmazd elbette Okudu um en g zel T rk romanlar ndan biriydi, M mtaz ve Nuran n a k zerinden, 1930lar n sonu, II D nya Sava ncesi stanbul una, daha do rusu stanbul elitine m kemmel bir bak vard Kitap tamamen Cumhuriyet sonras e itimli stanbul lu elit tabakan n d nyaya, d nya i lerine, T rkiye nin ve Cumhuriyet in durumuna, dine bak n i eriyor ve g n m zde bile ge erli olan tespitleri okumak insan n i ini burkuyor.Ahmet Hamdi Tanp nar n muhte em bir anlat m dili va [...]


  مروان البلوشي

  2006 20 .


  Orçun

  Yaz ld d nemin kayg lar n sadece fon olarak kullanmakla kalmay p bu konulardaki d ncelerini de kusursuz bir bi imde dile getiren bir roman Asl nda d neminin de ilerisinde O zaman ve hatta imdi de modern olarak nitelendirilebilir Roman n Nuran ve Suat b l mleri Orhan Pamuk un Masumiyet M zesi ni d nd rd bana Roman n detaylar n unutmu um ama bahsetti im b l mlerle en az ndan at lar n n benze ti ini s yleyebilirim M mtaz n Nuran ile birlikte yapt klar eyleri ve bunlardan ald keyfi anlat ile Kemal i [...]


  Laila

  Gecen sene Huzur u okumus ama konsantre eksikliginden ama icerikdeki musikiye olan yabanciligimdan kendimi verememistim Bu yuzden yaptigim degerlendirme de cok saglikli degildi Bu ikinci okumamda kacirdiklarima biraz daha yakinim saniyorum Huzur benim icin Istanbul u sevdiren, klasik T rk muzigine asik eden yonuyle var artik Bir de Tanpinar in essiz betimlemeleri Nuran, Mumtaz, Ihsan bas karakterler olsalar da ben Emin Dede ile Tevfik Bey in hayata karsi duruslarindan cok etkilendim Yeri geldi S [...]


  eyfiti piti

  insanl ktan mit kesmedim, fakat insana g venmiyorum bir kere ba lar z ld m o kadar de i iyor, o kadar kurulmu makine oluyor ki bir de bak yorsun ki, o sa r ve duygusuz tabiat kuvvetlerine benzemi harbin, ihtilalin korkun taraf , as rlarca gayretle, terbiye ile, k lt rle yendik sand m z bu kaba kudreti birdenbire ba bo b rakmas d r.


  Fethi Naci

  25Huzur, T rk ede okudu um en g zel a k roman i i e iki a k n roman , birbirini besleyen, geli tiren iki a k n M mtaz Nuran a oldu u kadar, stanbul a da a kt r Tanp nar a ra men, a r basan M mtaz Nuran ikilisinin a k oluyor yaln z a r basan da de il, Huzur u bir roman olarak ya atacak, s rd recek olan daTanp nar n kendine zg bir anlat m , bir slubu var Tanp nar daki slup kayg s n n sahnede rol alan bir oyuncunun bir anl k be enilme u runa oyunun b t n ne zarar vermesi gibi bir etkisi oluyor slup [...]


  E.berre

  Huzur i in Huzursuzlu un roman diyen zat, roman bir c mlede zetlemeyi ba arm Tanp nar n enfes dili, ki bunca uzun c mleyi, b kmadan usanmadan, c mleden koparsam da mazallah geri d nemezsem dedirterek p r dikkat okutmak herkesin harc de il Kitapla ilgili ok yerde ok yaz bulunabilir Bu y zden benim g r m n de pek bir nemi yok Sadece unu s ylememde yarar var, ben Huzur u okumaya 2004de ba lad m 2 kere bitirmeyi denedim ama olmad Araya az c k bir ey girse t kan p kal yor devam edemiyordum Kendimi ve [...]


  Özgür Tekin

  Debussy ler, Wagner ler bir yerde, Dede Efendiler, Itriler di er tarafta B nyemizde s r p giden eli kinin m sebbibi olan her iki k lt re de hakim Ahmet Hamdi ve bu m cadelede bat ya da k ymet veriyor ama do uya k yam yor, adeta onu kay r yor Onun ok nemli bir meseleyi vaktinden nce ke fetti inden m tevellit hak etti i yerde olmad n s yl yor Bat l la maya kar de il ancak bunun t m yle geleneklerimizden vazge erek olamayaca n ne s r yor Saatleri Ayarlama Enstit s de cumhuriyetin bat l la ma m cade [...]


  Zafer Kucukcoban

  Huzuru okumak her k eba nda kar n za hayret ve hayranl k uyand ran yeni bir manzara mimari eser kan d rt ba mamur bir ehirde gezinmek gibi Saatleri Ayarlama Enstit s nde oldu u gibi yazar sadece muhte em zenginlikte bir dil ve slupla yazm yor, ayn zamanda kendi d neminin, yak n ve uzak ge mi in belki de gelece in olay ve fikirlerini kendi sa duyulu s zgecinden ge irip aktar yor G ndelik siyasetten felsefeye, sosyolojiden ilahiyata e itli disiplinlere referanslar i eren kusursuz bir iir asl nda b [...]


  Donna

  299 of 446 pleasantly dreamlike but when I read a synopsis by another reader and realized every event, including a suicide went right over my head I threw in the Turkish towel I enjoyed the details about the characters pursuit of folk music, and roots But what suicide And that was his cousin s wife he was planking How did I miss that I was reading this in a lot of waiting rooms during a health crisis all is well now Maybe that distracted me It was a beautiful object to carry with me Was my ear c [...]


  Baklavahalva

  Not a book to speed through I read it over the course of a month, at least The main character sees his father shot to death, has to escape with his mother from Anatolia to Istanbul, is squeezed between her and a really hot young widow on a refugee camp bed, has her die, and finally arrives in Istanbul to stay with his bookish cousin who eventually gives him Baudelaire to read Are we surprised then that he falls head over heels for a hypereducated young divorcee, that they walk around Istanbul in [...]


  Puna Baris

  Okumas olduk a zor bir roman ancak, s k ld n z anlarda dikkatinizi tekrar toplay p okuyunca, ne denli b y k bir edebiyat denizinde y zd n z anl yorsunuz Her c mlesi sanat dolu, her a dan kocaman bir roman Bu y zden s k nt ya yenilmeden okumaya devam edilmesini, hem ger ek bir yaz n lezzeti almak, hem de ya ad m z yeri iyice anlamak i in tavsiye ederim Kendinizi motive etmek zor olursa, lkemizde uzun zamand r unutulmu bu roman hakk nda, a a da sab rl yabanc okuyucular taraf ndan yaz lm yorumlara [...]


  Burcu

  Huzur arada kapagi acilip alti cizilmis cumlelerin tekrar tekrar okunacagi basucu kitaplarindan biri Dildeki akiciligi olsun tasvirlerindeki zenginlik olsun kitaptan buyulenmemek mumkun degil Tanpinar in dildeki ustaligina Klasik Turk musikisi bilgiside eklenince ortaya fevkalade bir anlatim cikmis Oyle ki yazarin ferahfeza ve mahur besteyi anlattigi satirlarda besteler kitabin sayfalarindan adeta cikip kulaginiza fisildaniyor Mumtaz ve Nuran in ask hikayesine sevineyim mi uzuleyim mi bilemedim [...]


  Geoffrey Fox

  This lyrical evocation of Istanbul on the eve of the second world war is experienced through eyes, ears and mind of a young man especially sensitive to the terrible conflicts of its recent past, the city s two faced identity looking toward Asia and toward Europe , the country s economic backwardness, the beauty of the Bosphorus and of the homes, some splendid, some ruinous that border it, the sharp class divisions and the powerful ties of family The young man is M mtaz, orphaned in the war again [...]


  Nihal Vrana

  Sanirim cok buyuk beklentilerle basladigim icin hayalkirikligina ugradim Aslinda tam savas oncesinin ruh halini oldukca iyi yansitiyor ama kitabin kurgusundan kaynaklanan bir akicilik sorunu var Bittigini bildigimiz bir iliskinin nasil gelistigini okumak metne bir afakilik veriyor Ozellikle de Mumtaz ile Nuran in iliskisinin cokta ozel bir yani olmamasi metni bir nebze bos kiliyor.Aslinda musikiyle, sehrin baglantisi film medyumunda daha rahat anlatilabilecek bir durum hele ki aradan gecen 70 yi [...]


  Rüçhan

  Tanp nar dan okudu um ilk kitap Kitab n zor oldu unu daha nce yorumlarda okumu tum M mk n olabildi ince bo kafayla, anlayarak, kitab tartarak okumaya al t m Buna ra men zor, ok zor bir kitap Karma k ruh z mlemeleri, Tanp nar n a r betimlemeleri birle ince ortaya elde edilmesi zor bir hazine km Elde etmesi zor ama kitab bitirmeyi ba ar rsan z ula t n z hazine e siz Tanp nar, bir kere, muazzam bir genel k lt re sahip Kitab n her sayfas nda bunu hissediyorsunuz Her sayfada musik ye, tarihe, resime, [...]


  Mehmet Buğra

  m mtaz o yaz, insan ruhunun oldu undan ok h r san yordu her an kendimize sahip olabilece imize inan yordu bu demektir ki, hayat n gafiliydi insan hayat buydu ya amak, ba kalar taraf ndan muhasara alt na al nmak, yava yava bo ulmakt ya amak zaman geriye d nmez fakat insan yine bilinen eyden istenen eye do ru hayal kuruyor st rap g nl k ekme imizdir ondan ka an insanl en zay f taraf ndan vurmu olur, ona en b y k ihanet st raptan ka makt r b t n fecaat, insan n, insanla kar la a, kar la a en sonund [...]


  Ruba AlTurki

  .


  Asli Cansiz

  Proust un lezzetli anlat m na hayranl n her f rsatta zikretmekten ekinmeyen Tanp nar n, ayn hazz sat r sat r bizlere tatt rd bu eseri defalarca okumak gerekiyor anla lan yle c mleler var ki, okuyan n ruh halindeki her ufak de i im, onu farkl bir alg ya s r kleyecek, alg s ndaki her ufak de i im ise okudu una farkl anlamlar y kletecek ve bu b yle s r p gidecek


  Baris Balcioglu

  S k nt dan lm m okurken Ama o kadar ok seveni var ki bir g n yine okumak zorunda kalaca m san r m.


  Perihan

  Madem ki okuyorsun dedi, bari en iyisini oku Ahmet Hamdi Tanp nar n Huzur adl roman , insan n ba ta kendisiyle olmak zere,etraf ndaki insanlar ve a k aras ndaki bitmeyen at malar n anlat yor.Kitapta ad n n tersine ba l ba na bir huzursuzluk ve aray var.Baz karakterler ne arad n bilmiyor, baz lar ise arad eyi buldu unu fark edemiyor.Anlat m ise bence az biraz da dura an ve bazen de s k c Kesinlikle bir seferde okunabilecek bir kitap de il.B l m b l m okuyup , zerinde uzun uzun d n lecek bir kitap [...]  • Huzur Best Read || [Ahmet Hamdi Tanpınar]
   Ahmet Hamdi Tanpınar