Oct 22, 2020
Canistan
Posted by Yusuf Atılgan

Benim yazarl mdan daha nemlisi g nl k ya am md r diyen ve ok az yap t verdi i kabul edilen Yusuf At lgan, uzun zamand r yay mlanmas beklenen son roman Canistan ile yazarl k ser venini tamaml yor.Yusuf At lgan, nce kence ad n koydu u ve Duru ma , Yarg , Tan k San k b l mlerinden olu mas n tasarlad bu roman n San k b l m n yazamadan aram zdan a Benim yazarl mdan daha nemlisi g nl k ya am md r diyen ve ok az yap t verdi i kabul edilen Yusuf At lgan, uzun zamand r yay mlanmas beklenen son roman Canistan ile yazarl k ser venini tamaml yor.Yusuf At lgan, nce kence ad n koydu u ve Duru ma , Yarg , Tan k San k b l mlerinden olu mas n tasarlad bu roman n San k b l m n yazamadan aram zdan ayr lm t Ancak elinizdeki kitaba yar m kalm bir roman demek de olduk a zorYusuf At lgan bu yap t nda da yine kalemini sivriltiyor ve insan ruhunun k t c l tohumlar n b y k bir ustal kla de iyor kinci Me rutiyet ve Milli M cadele y llar nda Manisa k ylerinde ya anan trajik bir dostluk ve a k yk s Canistan Yaln zl k, iddet, cinsellik ve l m

 • Title: Canistan
 • Author: Yusuf Atılgan
 • ISBN: 9789753639317
 • Page: 206
 • Format: Paperback
 • Canistan Benim yazarl mdan daha nemlisi g nl k ya am md r diyen ve ok az yap t verdi i kabul edilen Yusuf At lgan uzun zamand r yay mlanmas beklenen son roman Canistan ile yazarl k ser venini tamaml yor Yusuf

  Gulen

  Mahmut Bey gibi iyiler, y rekliler hep lecek anla lan Ne tuhaf, g vurlar kovulduktan sonra buralar t mden korkaklarla, s nepelere kalacak Connie Willis in Doomsday Book unu okurken dikkatimi eken bir c mle vard , veban n n fusu silip s p rmesi, kal p yard m etmeye, m cadele etmeye al an t m insanlar n da lmesi sonras nda, hayatta kalanlar n sadece ka anlar ve saklananlar oldu u, Avrupa n fusunun da bunlardan devam etti i y n ndeki bir c mleydi Ba karakter Belki bizim zaman m z n sorunu da budur [...]


  Cemre

  ayet kitab n yar m kald n bilmesem kitab n tamamlanamad akl ma gelmezdi diye d n yorum K rsal kesim insan n n k sac k romanda ok iyi ekilde anlat ld , bazen ufac k eylerin insanlar n hayat nda ne denli etkisinin oldu unu ba ar yla g steren bir roman Canistan At lgan n karakterlerini okumaktan hep b y k bir keyif alm md r, Canistan i in de ayn durumun ge erli oldu unu rajatl kla s yleyebilirim Tamamlanamam diye okumamazl k etmeyiniz, okuyunuz


  Metin Yılmaz

  Yusuf At lgan n okudu um en g zel eseri Bu kadar k sa bir kitapta bu kadar uzun bir hayat anlatmas inan l r gibi de il Sadece bir hayatta de il anlat lan, birbirine ba lanm bir ka yitip giden hayat


  Hazal

  Tam da hayat n kendisi gibi yar m kalm bir roman Elime ald m gibi bitirdim, en keyifle okudu um Yusuf At lgan eseri oldu.


  GZN

  Yusuf At lgan n en rahat okunan roman Canistan, mr yetse ba yap t olabilirmi Son b l m n yoklu u bir bitmemi lik hissi vermese bile yazar n San k b l m nde ne anlataca n asla bilemeyecek olmak ok z c.


  Adem Yüce

  Benim yazarl mdan daha nemlisi g nl k ya am md r diyen ve ok az yap t verdi i kabul edilen Yusuf At lgan, yay mlanmas uzun s re beklenen son roman Canistan ile yazarl k ser venini tamamlad Yusuf At lgan n bu kitab i in yar m kalm roman deniliyor da fakat Yusuf At lgan 50 sayfal k bir eserde de yazmak istediklerini aktaran kelimeleri ok verimli kullanan ve gereksiz kullan ma ihtiya duymayan bir yazard r At lgan Edebiyat retmenidir fakat ok az bir s re retmenlik yapm daha sonra i ine son verilmi t [...]


  booksofAhu

  nerdeyse elime almamla bitirmem bir oldu kitab n k sal ndan ok anlat m n ak c l nedeniyle lgan n anayurt otelini be enmemi tim, aylak adam ise ba lad m haliyle hala yar m olarak bekliyor o y zden bu kitaptan da pek umutlu de ildimayurt oteli ile bu kitaptaki benim i in en belirgin fark karakterlerin rahats z edici zelliklerine ra men sevilebilir, kabul edilebilir yanlar n n da olmas.k y hayat n oldu u gibi anlat yor yazar, bu zellikle kentli okuyucu i in yad rganabilir unsurlar i eriyor s pa kon [...]


  Doğukan Şık

  lk Yusuf At lgan kitab m oldu Canistan Bekledi imden ok farkl kt diyebilirim Tarz olarak Ya ar Kemal e benzettim Dili gayet ak c , olaylar yormuyor Ayr ca insan onun i in k ser mi be Selim


  Sinem

  Yusuf At lgan kitab n son b l m n tamamlay p ba tan okumu olsayd kitapta t rp leyece i veya a aca yerler oldu unu d n yorum bu haliyle de olduk a g zel, zellikle b l m ba l klar yla kurdu u alegori ok g zel fakat i erik olarak Anayurt Oteli nin gerisinde kalm.


  Murat Yıkılmaz

  Yazar n Duru ma, Yarg , Tan k ve San k b l mlerinden olu mas n planlad Canistan, San k b l m n yazamadan lmesi sebebiyle yar m kalm olsa da, mevcut haliyle bile benim i in T rk Edebiyat n n mutlaka okunmas gereken eserlerinden birisi oldu Yusuf At lgan Canistan da, bir yerde d nyan n ak n de i tirecek olaylar ya an rken, kahramanl klar yaz l rken, ta ra hayat nda insanlar n kendi hayatlar n n kahraman olu unu harika bir ekilde anlat yor.Ayr ca At lgan, di er kitaplar nda oldu u gibi bu kitab nda [...]


  Perihan

  Kitap kesinlikle ok iyi yaz lm Tasvirler ok canl , insanlar heyecanl Yar m kalm lakin, yazar tamamlamadan vefat edinceyar m kalm Ama bence gayet tam olmu hikayeA k ile ilgili ayr nt lar olduk a detayl anlat lm t bu arada O b l mlerde rahats z olmu tum t pk Aylak Adam da oldu um gibiAma yazar n yle karakterleri var ki O ayr nt lar mecbur k l yor


  Dido

  Daha nce hep kitaplar yar m b rak rd m Bu kez yar m b rak lan bir kitab bitirdim.Arka kapakta yazd gibi asl nda bitmi gibi de il pek roman Yusuf At lgan Duru ma, Yarg , Tan k b l mlerini bitimi , ama bir San k b l m daha var Olmal gibi de hissediyorum zaten lk b l me binaen San k b l m nde de Toku Ali yi g recektik Ama kalp krizi engel olmu Yusuf At lgan n can sa olsun yahuGenelde, kitap okurken alt izilecek c mleler kar ok a Ama bu kitap yle de il Olan , oldu u gibi, fazla betimlemeye, analize [...]


  Yasemin Şahin

  Yusuf At lgan In lmeden evvel yazmaya ba lad ve yar m kalm kitab YKY her ne kadar yar m kalm gibi g r nmedi ini iddia etse de olduk a yar mYusuf At lgan tan ma ser venimin bir par as bu kitapta yine ona hayran kald m Normalde tasvir sevmeyen biri olarak At lgan hep ak lda kal c ve bir nebze i ime i leyen yap s yla roman tamamlam Belki u vakit ok soru i areti var, bitmemi oldu u d rt s yle olu an ama yine de g zeldi.


  Uyuyan Adam / Engin Türkgeldi

  Arka kapa ndaki yaz n n aksine bitmemi li ini hissettiren bir roman Sadece hikayenin eksik kalmas de il, metnin de baz yerlerinde bir tamamlanmam l k dam t lmam l k da bu bitmemi li i hissettiriyor Yine de Yusuf At lgan n usl bu kendini roman boyunca hissettiriyor.


  ilknur a.k.a. iko ◬

  ncelikle kitab okudu um s rada bir kez daka ulan dedi im bir konudan bahsetmek istiyorum ancak bunu spoiler i inde verece im bkz view spoiler ok de il bundan k sa bi zaman nce destek yay nlar ndan kan Ve Sonra Yol Bitti kitab lince tabi tutuldu, konumuz zoofili link burada.yine bundan ok k sa bir zaman nce, Asude nin kitaplar ndan birinde okumad m ya lar k k k zlara k t rnek oldu una dair changeda imza topland twitterda bi kad n bokunu kar p davalara kadar g t rd i i, san r m a t da , bu arada y [...]


  Hakan Arayıcı

  Aylak Adamdan sonra beklentimi kar lamad Belki de tamamlanmam olmas ndan K sa bir kitap bir rp da bitiyor ama okunmazsa da bir ey kaybedilmez


  Özlem

  Capcanl anlat m, m kemmel romanc l k.


  Alp Turgut

  Birlikte karde gibi b y melerine ra men hor g r ld n d nd i in zamanla arkada na kinlenen Selim in intikam hikayesini kinci Me rutiyet ve Milli M cadele y llar zerinden anlatan Canistan , kolay anla l r dili ve ak c olay rg s yle Yusuf At lgan n en ba ar l i lerinden biri nsan do as n n ne kadar k t oldu unu ve kad n n toplumumuzdaki yerini ele tirel bir dille okuyucuya sunan At lgan, d rt b l m halinde tasarlad roman n ke ke son b l m de yazabilseydi Her ne kadar sadece b l m n yazm olsa da yaz [...]


  Betul Keskin

  Yusuf At lgan n mr yetmedi i i in tamamlayamad ama kimsenin de eksik olarak yorumlayamayaca harika eseri Ke ke daha fazla yazabilmi olsayd


  Ezgi

  Kitab n arkas nda yazan n aksine kitab n yar m kalm l fazlas yla hissediliyor ve Yusuf At lgan n di er iki roman ndaki vurucu sondan sonra bu kitab n sonunun havada kalm l rahats z ediyor insan Yine de bu haliyle tamamlanm pek ok kitaptan iyi oldu unu d n yorum Edebi dille zorlanmadan, k y hayat do al diliyle anlat lm Yar m kalm l k hissinin rahats z etmeyece i ki ilerce olunabilece i kanaatindeyim.


  Gürcan Öztürk

  S radan insan n d nya zerindeki s rdan abas na dair hi te s radan olmayan ba ar l bir At lgan roman Kulland sade ve abart s z dille nceki metinlerinden ayr bir duru sergiliyor Her ne kadar tamamlayamadan aram zdan ayr lsa da At lgan n metni yar m kalm l k havas b rakm yor G l g zlem yetene i,k rsala olan hakimiyeti ve bireyi anlatmadaki ba ar s yla derin bir hikaye.


  Semih Eker

  Aylak Adam be enmedi im i in kitap nerdi inde biraz ekinerek yakla m t m Sonu iyi ki alm m Son derece ak c , k rsal hayat n son derece g zel i lendi i bir eser olmu Yusuf At lgan eserin son b l m n yazamadan aram zdan ayr lm bu nedenle kitap yar m kalm l k ile tamamlanm l k aras nda kal yor Ben ahsen zevkle okudum.


  Can Küçükyılmaz

  Me rutiyetten kurtulu sava na kadar uzanan bir hikaye Bir t r psikolojik roman da diyebiliriz Yusuf At lgan n n kitab n sonunu bitiremeden b r d nyaya g etmi olmas na z ld m Do rusu kitab n bir sona ihtiyac da yok gibi Ama yine de insan acaba son b l m yazsayd , nas l olurdu diye d nmeden edemiyor.


  Simay

  K y hayat n ok g zel ve canl betimleyen ve bu hayata insan zendiren bir kitap Ancak zavall yazar lmeseymi de tamamlanmad ok belli olan hikayesini tamamlasaym Bu kitap hi de bitmemi gibi de il, denemez bence.


  Yunus Yunustur

  Malesef mr yetmemi bitirmeye yarda kalm ve bunu da dibine kadar hissettiren bir kitaplli bir yere kadar yusuf at lgan n elini hissediyordum ama bi yerden sonra o el kaybolup gittiam n isminin hat r na kitab bitirdim.


  Tüten

  2 saatte bitirdim, Yusuf Atilgan in sicakligini ozlemek bu olsa gerek.


  Gökmen Öncü

  Yazar n son roman Yar m oldu unu bildi imden, evvelinde di er romanlar n okumay planlam t m Aradan y llar ge mesine ra men tekrar d n yapamad m Ancak Canistan bitirdi imde buna ok a pi man oldum Canistan, her ne kadar tamamlanmam olsa dahi, okuyucuda eksiklik uyand rm yor Yusuf At lgan, s kl kla Ya ar Kemal e benzetti im anlat m yla vermek istedi i mesaj , k sac k 80 sayfada bir ekilde pek l veriyor D nem roman olmas , konuyu anlamak i in okuyucunun zihninde bir tahayy l art k lsa da eserde kull [...]


  Orhun Kayaalp

  Yusuf At lgan n vefat yla yar da kalan bir roman Canistan Ancak Can Yay nlar bask s ndaki arka kapak yaz s nda da belirtti i gibi pek de yar m kalm say lmaz Hatta bana kal rsa yar m kalmaktan ziyade, anlatacaklar bitmemi Yusuf At lgan n.Hikayelerindeki gibi bir ucu a kl k ile sonlan yor Roman, ancak karakterlerin hikayeleri yar m kalm yor 1 D nya Sava ve Kurtulu Sava d nemine Ege k rsal ndan bak veriyorsunuz okurken.Her ey bir yana, Canistan, Ege yi yazan bir yazar n l m yle, yar da b rakt bir r [...]


  Aydın

  Daha nce hi Yusuf At lgan kitab okumam t m Zaten kendisinin Benim yazarl mdan daha nemlisi g nl k ya am md r s z ilgimi ekti ve bu kitab ald m Canistan, eserin bitmemi bir eser oldu u yazar n kitab bitirmeden ld fikri bana ekici geldi Kitab okuyup bitirdi imde asl nda benim i in kitap bitmi ti ama u anda d n yorum da devam ve sonu nas l olacakt acaba Bu k sa roman n dili ve anlat m beni ok etkiledi ok g zel bir T rk e ile ve halk n dilinde, ya am nda anlat lm Bir sonraki okuyaca m Yusuf At lgan [...]


  Onur Ertürk

  nceki g n sabah kahvesine gelen K bra abaya kocas n n a r isteklili inden yak nd ndan kad n Eeee kolay de il k z m, gen kocaya vard n, ister elbet Ama bi yolu var onu yat t rman n B rak istedi i kadar yaps n yan ndan ekildi mi bi kere daha olsun falan deyip sen isteyeceksin Birka gece b yle fazladan yapt m b kk nl k gelir, fazla st ne d mez demi ti.  • [PDF] Read ✓ Canistan : by Yusuf Atılgan
   206 Yusuf Atılgan