Oct 22, 2020
Sahnenin Dışındakiler
Posted by Ahmet Hamdi Tanpınar

Tanp nar n bu eseri 1920 li y llar n, Mill M cadele y llar n n roman d r Roman n kahramanlar ndan hsan roman n bir yerinde Orada Anadolu da m cadele var, muharebe var Mukadderat m z orada halledilecek As l sahne oras Biz burada malesef sadece seyirciyiz Sahnenin d nday z demektedir Roman ad n ve konusunu sahnenin d nda olanlar n i lerinde ve etraflar nTanp nar n bu eseri 1920 li y llar n, Mill M cadele y llar n n roman d r Roman n kahramanlar ndan hsan roman n bir yerinde Orada Anadolu da m cadele var, muharebe var Mukadderat m z orada halledilecek As l sahne oras Biz burada malesef sadece seyirciyiz Sahnenin d nday z demektedir Roman ad n ve konusunu sahnenin d nda olanlar n i lerinde ve etraflar nda olup bitenlerle, zaman zaman ge mi e, maziye y nelerek de i imler, hasretler ihtiraslarla kazanmaktad r.

 • Title: Sahnenin Dışındakiler
 • Author: Ahmet Hamdi Tanpınar
 • ISBN: 9789759955779
 • Page: 433
 • Format: Paperback
 • Sahnenin D ndakiler Tanp nar n bu eseri li y llar n Mill M cadele y llar n n roman d r Roman n kahramanlar ndan hsan roman n bir yerinde Orada Anadolu da m cadele var muharebe var Mukadderat m z orada halledilecek

  Laila

  Arka kapaktan al nt yaparak ba lamak isterim, Yazar n di er romanlar ndan Huzur ve Mahur Beste bu kitapla birlikte bir nehir roman n n par alar olarak d erlendirilmi tir Okumaya ba lad mda tan d k karakterlerle kar la mak benim i in b y k s priz oldu ok da keyiflendim Kurgu yine stanbul zerine kurulu, bu defa 1920 lerin milli m cadele zamanlar nday z Tanp nar, sahneyi Anadolu olarak kabul ederek stanbul da Sahnenin D ndakiler i anlatm , anlat rken sahnenin d nda farz ettiklerinin oyuna ne derece [...]


  Fethi Naci

  26Tanp nar n bir milli m cadele roman yazmak istedi i san labilir Oysa Tanp nar i in sahnenin i inde veya d nda olmak de il tan d birtak m insanlar anlatmak Tanp nar geli meyi g sterirken de il k g sterirken, umudu ve beraberli i anlat rken de il umutsuzlu u ve yaln zl anlat rken, sevinci yazarken de il h zn yazarken usta ve b y k Hatta eri ilmez Sahnenin D ndakiler, yer yer da n kl na ve savruklu una ra men, T rk ede yaz lm romanlar n en g zellerinden Tanp nar n bu g c , anlatt insan , hi bir z [...]


  Sercan

  Bu kitab n Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstit s kadar ad n duyuramamas na a rd m do rusu San r m eski eserlerin bir pop ler olma zaman var Zaman gelecektir Kitapta Cemal bize an lar n ocukluk yeti kinlik zaman dilimlerinde ileri geri giderek anlat rken, hayata dair hi birimize yabanc olmayan tespitler yap yor Kitab n as l lezzetini bu tespitlerde bulacaks n z stad n kendisiyle zde le mi kelimelerini d n alarak yazarsam eserin behemehal i tiha ile okunmas ve esere m spet aks lamel g sterilmesi ica [...]


  Duygu

  Takip etmekte ok zorland m Biraz da ters bir zamanda okudu um i in olabilir, kitab n hakk n veremedim Huzur la devam edece im, bakal m.


  Fatih EREL

  Tanp nar her zamanki gibi 1 kelimede anlat lacak eyi 5 c mlede anlat yor ve maksat bir t rl has l olam yor Sahnenin d ndakiler stanbul mu yoksa karakterler mi ona da tam karar verememi S k nt l bir aile i erisinde b y m buhranlara ge iren Sabiha ya bir t rl ula amayan Cemal, oradan oraya s r kleniyor Bu arada karakter say s artt k a da ana konudan sapan bir yaz n g r yoruz Yine mu lak bir sonla da kitap bitiyor Arzular ve ihtiraslar ge ince, her ey zalim ve m tearr z yoklu un aynas oluyordu.


  Burak

  Belki de en okunabilir ancak en s radan eseri


  Volkan

  Biz evvela kelimeleri reniriz sonra ya ad k a teker teker manalar n.


  Mehmet Dönmez

  Tarihi roman yazmad n sand m Tanp nardan milli m cadele arkaplan nda ge en bir a k roman diyebilece imiz Sahnenin Disindakiler, bana Huzur da, Saatleri Ayarlama Enstit s nde ald m tad vermemi olsa da, stad sevenlerden nefis tespitlerini esirgememesiyle kendini okutturuyor Orhan Pamukun, baz romanlar nda rn masumiyet m zesi 3 ah s olarak kendinden bahsetmesinde ilham nereden ald belli oldu benim i in Kitapta Yahya Kemalden bahsedilirken betimlenen, Y Kemalin yan ndaki da n k sa l , hi iir kitab b [...]


  Mert Taşdemir

  M thi bir ahlaki buhran var Harp sonras , b t n k ymetleri ortaya att Biz Milli M cadele ile me gul oldu umuz i in daha az fark nday z Fakat herkes, yani onlar bir cehennemden kurtulmu gibi ya yorlar Bizde ise Hayat n kendisi de i iyor u iki senede ald m z yolu tabii zamanda elli senede ge emezdik.


  Onur

  Bu kadar iyi beklemiyordum Cok akici hir dil ve surprizlerle dolu bir hikaye  • Sahnenin Dışındakiler Best Download || [Ahmet Hamdi Tanpınar]
   433 Ahmet Hamdi Tanpınar